HISTORIE

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY vycházejí od ledna roku 1946 a navázaly tak na předválečnou tradici českých, potažmo československých tiskovin vydávaných v Rakousku v době meziválečné a ještě dříve z doby monarchie, ale na novém základě kooperace všech různorodých linií a názorových směrů v menšině, která je rozmanitá jako každá jiná společnost. Úkol to byl nelehký, především pak v době, kdy dění ve staré vlasti - v Československu - po roce 1948 mělo vliv také na náš menšinový život.


Reprint prvního vydání VSL


Článek z katalogu výstavy 70 let VSL

K výstavě "Vídeňské svobodné listy - 70 let"


Výstava k 70. výročí Vídeňských svobodných listů přináší ohlédnutí za sedmdesátiletou historií listu, který vznikl v roce 1946 v návaznosti na více než stoletou historii vydávání česky psaných novin ve Vídni. Na 16 panelech sledujeme stručný přehled historie českých novin ve Vídni a především vývoj Vídeňských svobodných listů od jejich vzniku až po současnost. Pozornost je věnována obsahu a jeho změnám - od informačního pramenu o repatriaci krajanů do staré vlasti, přes list s vyhraněným postojem k tehdejšímu režimu v Československu, přinášejícím informace také o menšinovém životě, až po současný list, věnující se převážně životu Čechů ve Vídni a v Rakousku.

Souběžně výstava podává základní informace o zastřešující Menšinové radě, která byla - vedle spolku České srdce - po dlouhá léta a je i v současnosti majitelem, nakladatelem a vydavatelem listu. Seznamuje nás ve sledovaném období s několika významnými osobnostmi české menšiny ve Vídni a šéfredaktory listu na pozadí významných historických událostí v Rakousku i v Československu.

V chronologické posloupnosti výstava zmiňuje vznik nových států po rozpadu Rakousko-Uherska, období první republiky - vše v pojetí české menšiny. Věnuje pozornost odboji vídeňských Čechoslováků za druhé světové války, založení Československého ústředního výboru ve Vídni, ideový rozkol v menšině po únorovém komunistickém převratu 1948, příchod emigrantů z Československa po osudových letech 1948 a 1968 i signatářů Charty 77, a konečně pád komunistického režimu roku 1989, který ve svém důsledku vedl k postupnému překonání rozkolu v menšině.

Dějinnou zkratku uzavírá pohled na současnost a optimistický výhled do budoucnosti menšiny, charakterizovaný zejména úsilím o udržení mateřského jazyka, zejména prostřednictvím tradice česko-vídeňského školství, tiskovin a spolkové činnosti.