Výstava "Vídeňské svobodné listy 70 let"

 
 

Katalog k výstavě Vídeňské svobodné listy – 70 let

U příležitosti konání výstavy byl vydán 70stránkový katalog k výstavě. O katalog lze požádat a domluvit se na způsobu předání nebo zaslání v redakci. Kontakt najdete zde.

 


Reportáž Českého rozhlasu z vernisáže výstavy "Vídeňské svobodné listy - 70 let" v Senátu v Praze, vysíláno 22. 6. 2017.

ORF - Rádio Dráťák: vernisáž k výstavě s názvem „70 let Vídeňských svobodných listů.“

 

Videosestřich ze slavnostní vernisáže výstavy 70 let VSL na Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

https://youtu.be/qPqQ756LMrI

České & Slovenské Ozvěny | 9. října 2016 | ORF 2 Vídeň

https://volksgruppen.orf.at/c

Příspěvek Petrušky Šustrové v Lidových Novinách k aktuálním českým výstavám ve Vídni. 

neviditelnypes.lidovky.cz_tiskni.pdf (80931)

https://neviditelnypes.lidovky.cz/fejeton-starosvetsky-0ut-/p_zahranici.aspx?c=A161022_201601_p_zah

Krátký šot z vernisáže výstavy "Vídeňské svobodné listy - 70 let" v Senátu v závěru pořadu Newsroom ČT24, vysílaného 25. 6. 2017 - na škále 21.37 minuta

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/217411058170025/

LUMÍR: Videozáznamy z vystoupení na Velvyslanectví České republiky ve Vídni - vernisáž "70 let Vídeňských svobodných listů":

https://youtu.be/IcBFeiGQXEA
https://youtu.be/GRZ7H08vYR8
https://youtu.be/DFUJHEY9jlQ
https://youtu.be/_69qrSvru74
https://youtu.be/ILJln3zOsHg
https://youtu.be/4nySayX2Hbs

 

K výstavě „Vídeňské svobodné listy – 70 let“

Výstava k 70. výročí Vídeňských svobodných listů přináší ohlédnutí za sedmdesátiletou historií listu, který vznikl v roce 1946 v návaznosti na více než stoletou historii vydávání česky psaných novin ve Vídni.

Na 16 panelech sledujeme stručný přehled historie českých novin ve Vídni a především vývoj Vídeňských svobodných listů od jejich vzniku až po současnost. Pozornost je věnována obsahu a jeho změnám – od informačního pramenu o repatriaci krajanů do staré vlasti, přes list s vyhraněným postojem k tehdejšímu režimu v Československu, přinášejícím informace také o menšinovém životě, až po současný list, věnující se převážně životu Čechů ve Vídni a v Rakousku.

Souběžně výstava podává základní informace o zastřešující Menšinové radě, která byla – vedle spolku České srdce – po dlouhá léta a je i v současnosti majitelem, nakladatelem a vydavatelem listu. Seznamuje nás ve sledovaném období s několika významnými osobnostmi české menšiny ve Vídni a šéfredaktory listu na pozadí významných historických událostí v Rakousku i v Československu. V chronologické posloupnosti výstava zmiňuje vznik nových států po rozpadu Rakousko-Uherska, období první republiky – vše v pojetí české menšiny. Věnuje pozornost odboji vídeňských Čechoslováků za druhé světové války, založení Československého ústředního výboru ve Vídni, ideový rozkol v menšině po únorovém komunistickém převratu 1948, příchod emigrantů z Československa po osudových letech 1948 a 1968 i signatářů Charty 77, a konečně pád komunistického režimu roku 1989, který ve svém důsledku vedl k postupnému překonání rozkolu v menšině.

Dějinnou zkratku uzavírá pohled na současnost a optimistický výhled do budoucnosti menšiny, charakterizovaný zejména úsilím o udržení mateřského jazyka, zejména prostřednictvím tradice česko-vídeňského školství, tiskovin a spolkové činnosti.

Zur Ausstellung Wiener Freie Blätter - 70 Jahre.

Die Jubiläumsausstellung "Wiener Freie Blätter - 70 Jahre" aus dem vergangenen Jahr bietet einen umfassenden Rückblick über die siebzigjährige Zeitungsgeschichte. Zum ersten Mal erschienen "Vídeňské svobodné listy" im Januar 1946, als Folgeentwicklung des mehr als hundertjährigen Publizierens von Zeitungen in tschechischer Sprache.

Auf 16 Paneelen kann der Besucher eine Revue der medialen tschechischen Landschaft in Österreich passieren, vor allem dann die Entwicklung von "Vídeňské svobodné listy" und zwar von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berücksichtigt wird nicht nur der Inhalt und seine zeitliche Veränderung, sondern auch die Information an sich. So wird z. B. die Wiederansiedlung der Landsleute in die alte Heimat erwähnt, so auch die nonkonformistische Haltung des Blattes zum damaligen Regime in der Tschechoslowakei. Zugleich wird über das Volksgruppenleben der Tschechen und Slowaken bis in die Gegenwart berichtet.

Parallel dazu präsentiert die Ausstellung grundlegende Informationen über die Dachorganisation der tschechischen Vereine – den Minderheitenrat, der – neben dem Verein Tschechisches Herz – seit vielen Jahren Eigentümer, Verleger und Herausgeber des Blattes war und es derzeit auch ist. Sie stellt dem Besucher einige wichtige Persönlichkeiten der tschechischen Minderheit in Wien vor, macht sie mit den Eigentümern, Herausgebern und Verlegern vertraut und das alles vor dem Hintergrund der wichtigsten historischen Ereignisse in Österreich und in der Tschechoslowakei.

In chronologischer Reihenfolge nimmt die Ausstellung Bezug zur Entstehung neuer Staaten nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, zur Ersten Republik – alles im Kontext der tschechischen Minderheit. Im Weiteren wird der Widerstand der Wiener Tschechen während des Zweiten Weltkrieges erwähnt, die Gründung des Tschechoslowakischen Zentralkomitees in Wien, die ideologische Spaltung der Minderheit nach dem kommunistischen Putsch im Februar 1948 in der Tschechoslowakei, die Ankunft der Migranten aus der Tschechoslowakei nach den Schicksalsjahren 1948 und 1968 und der Signataren der Charta 77, und schließlich der Sturz des kommunistischen Regimes 1989, was danach allmählich zum Überwinden der Spaltung in der Volksgruppe führte.

Die geschichtliche Darstellung endet in der Gegenwart und suggeriert eine optimistische Zukunft der Minderheit, die sich in der Anstrengung die eigene Muttersprache zu pflegen widerspiegelt. Wobei die Tradition insbesondere durch das Tschechisch-Wiener Schulwesen, Publikationen und Vereinsaktivitäten geprägt wird.